Hatay ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
ÖNSÖZ
Bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık biçimi olarak kadına yönelik şiddet; kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun yalnızca kadınları değil tüm toplumu olumsuz olarak etkilemektedir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Bu kararlı mücadele için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta mevzuat çalışmaları olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak kadın- erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık yaratma ve duyarlılık artırmaya yönelik çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de 2012- 2015 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planıdır.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında; belirlenen iyileştirme hedefleri doğrultusunda ve yapılabilecek faaliyetler konusunda yol gösterici bir envanter olma özelliğine sahiptir. Bakanlığımız, bu eylem planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yaşanılan sorunların bölgelere ve hatta illere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
İlimizde yerel düzeydeki farklılıkların göz önünde bulundurularak yapılacak kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması, şiddet mağdurunun yanı sıra şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması da büyük önem arz etmektedir.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusunda mevcut durum, yapılan çalışmalar, yapılması gereken faaliyetler, sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda ilimizde yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritası oluşturularak “Hatay ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 2018-2021” hazırlanmıştır.
“Hatay ili 2018-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı”nın, İlimizde, kadına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına ışık tutacağı umudu ve inancıyla başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üzere, Plan’ın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.


Erdal ATA ValiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hatay İl Eylem Planı

(2018 - 2021)

İçindekiler
KISALTMALAR 3
TEMEL KAVRAMLAR 4
YASAL ÇERÇEVE 6
TEMEL İLKELER 7
HATAY YERELİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM VE İSTATİSTİKİ BİLGİLER 8
EYLEM PLANI 54
Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel
düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması 54
Valilik 54
Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak 57
Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi 68
3.3.1. Konukevleri/ sığınmaevlerinde Arapça dilinde yazılı ve sözlü çeviri desteği verebilecek
toplam 71
1 kısmi süreli personel istihdam edilmesi 71
3.3.2. Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kurum/kuruluşlarda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda en az bir psikolog, bir pdr, bir sosyal çalışmacı, bir çocuk gelişim uzmanı bulundurulması 71
Hedef 4: İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde
güçlendirilmesi ve sürdürülmesi 77
4.2.1. Kadına yönelik şiddet verilerinin etkin biçimde izlenmesi amacıyla valilik
koordınasyonunda kurul oluşturulup verilerin toplanması için sorumlu kurum/kuruluşlarca uygulanabilir standart veri formatının oluşturulması ve uygulanması (mevcut insan kaynağı, yapılmış olan çalışmalar, izleme planında tespit edilen göstergeler, temel şiddet göstergeleri, vb.) 80
4.2.2. Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nde kadına yönelik şiddetle
mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında araştırma yapılması 80

KISALTMALAR


ASPİM Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASPB Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesı Sözleşmesi HBKHK Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu İŞKUR Türkiye İş Kurumu KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KSGM Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü MEB Milli Eğitim Bakanlığı OSB Organize Sanayi Bölgesi MKÜAUM Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ATSO Antakya Sanayi ve Ticaret Odası ATB Antakya Ticaret Borsası SGK Sosyal Güvenlik Kurumu STK Sivil Toplum Kuruluşu SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ŞÖNİM Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu YİKOP Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı ADRB Aile ve Dini Rehberlik Büroları AFAD Afet ve Acil Durum Müdürlüğü KİHEP Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
TEMEL KAVRAMLAR
Kadına Yönelik Şiddet: İster kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimidir.(Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Madde 3.a).
Eylem Planı: Eylem planları, belirli bir politika çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen hedef ve alt hedeflere uygun olarak, o dönem içinde atılacak somut adımları gösteren, rol ve sorumlulukları tanımlayan ve bunları belirli bir zaman ve kaynak planlaması çerçevesinde bir araya getiren yol haritalarıdır.
Hedef: Eylem planının kapsadığı dönem için önceliklendirilen ve odaklanılan hedefleri oluşturur.
Alt Hedef: Belirli bir hedefe ulaşmak için plan dönemi itibariyle odaklanılacak değişimlerdir.
Faaliyet: Belirli bir alt hedefin gerçekleşmesi için hayata geçirilmesi gereken somut eylemlerdir.
Koordinatör Kurum/Kuruluş: Belirli bir faaliyetin hayata geçirilmesi için sorumluluk üstlenmiş olan ve faaliyete ilişkin koordinasyonu gerçekleştirecek taraftır. Koordinasyonda yetki karmaşasına yol açmamak amacıyla, İl Eylem Planı’ndaki her bir faaliyet için tek bir koordinatör kurum/kuruluş belirlenmiştir.
Sorumlu Kurum/Kuruluş: Belirli bir faaliyetin hayata geçirilmesinde sorumluluk üstlenmiş olan taraflardır. Bir faaliyet için bir veya daha çok sorumlu kurum/kuruluş söz konusu olabilir. Bunlar o faaliyet çerçevesinde ilgili koordinatör kurum/kuruluş eşgüdümünde birlikte çalışırlar.
Kaynak: Belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen ayni veya nakdi kaynakları ifade
eder.
Gösterge: Belirli bir alt hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için kullanılacak nicel veya
nitel verilerdir.
Doğrulama Kaynağı: Eylem Planı’nın parçası olan İzleme Planı tablosunda yer alan göstergelerin hangi bilgi kaynaklarından doğrulanacağını ifade eder. Her gösterge için ayrı ayrı tanımlanmıştır.
İzleme Sıklığı: İzleme Planı’nda yer alan göstergelerin ne sıklıkta izleneceğini / ölçüleceğini ifade
eder.
İlk Değer: Bir göstergenin Eylem Planı döneminin başındaki değerini ifade eder.
Hedef Değer: Bir göstergenin Eylem Planı döneminin sonunda ulaşılması beklenen değerini ifade
eder.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere kurulmuş olan komisyondur.

Teknik Kurul: İl Eylem Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun çalışmalarını teknik düzeyde desteklemek üzere, Komisyon’a bağlı olarak kurulan ve ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirdiği kurum sorumlularından oluşan kuruldur.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurum Sorumlusu: Teknik kurulda görev yapmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca görevlendirilen personeldir.
Yıllık Faaliyet Planı: Eylem Planı’nın dönemi boyunca her yıl üretilen ayrıntılı faaliyet planıdır.

YASAL ÇERÇEVE
Kadınların uzun yıllara dayanan mücadelesi sonucunda bugün artık kadına yönelik şiddetin önemli bir insan hakkı ihlali olduğu yaygın biçimde kabul edilmektedir. Devletler, giderek artan bir oranda, kadınların ayrımcılığa ve şiddete uğramadan yaşama hakkını güvence altına almaktadır. Türkiye’de 1980’lerden itibaren taraf olunan uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler, şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan mekanizmalar başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.
Ulusal düzeydeki dayanakların başlıcası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Anayasa’nın 10. Maddesi, “herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğunu güvence altına alır. Bu maddeye göre “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir”, “devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ve“bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”
T.C. Anayasası’nın 90. Maddesinde, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların” kanun hükmünde olduğu ifade edilmekte “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” denmektedir. Söz konusu hüküm çerçevesinde, aşağıda kısaca bahsedilecek olan CEDAW, İstanbul Sözleşmesi gibi kadının temel insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmeler ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirilmiştir.
Uluslararası düzeyde önemli dayanaklardan birisi olan CEDAW Sözleşmesi, 1 Mart 1980 tarihinde üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Türkiye’nin 1985 yılında onayladığı Sözleşme, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. CEDAW İhtiyari Protokolü ise 30 Temmuz 2002 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve 2 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Sözleşme ve İhtiyari Protokol ile birlikte taraf devletler, kamusal ve özel alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamayı taahhüt etmektedirler. Yasalar yapılırken CEDAW Sözleşmesinin hükümlerine uyulması, kadın-erkek eşitliğinin uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, kısacası, yasaların CEDAW ışığında yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca, imzacı devletler Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’nin görüş ve önerilerinin hayata geçirilmesinin takipçisi olmayı da böylece taahhüt etmiş olmaktadırlar.
Uluslararası düzeyde bir diğer yasal dayanak, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 8 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir.1 Sözleşme, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, mağdurların korunması ve mağdurlara yardım edilmesi için politika ve tedbirler geliştirilmesini, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve yasa koyuculara destek ve yardım sağlanmasını amaçlamaktadır.1Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi:
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

İstanbul Sözleşmesi hükümleri de göz önünde bulundurularak düzenlenen ve 20 Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ulusal mevzuattaki en önemli dayanaklardan birisidir. Kanunun Uygulama Yönetmeliği de 18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur.
Kanunun uygulanmasıyla bağlantılı iki önemli yönetmelik, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevleri / sığınmaevlerinin yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile illerde kurulmuş ve kurulacak olan ŞÖNİM’lerin çalışmaları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının işleyişi mevzuata bağlanmıştır. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ise kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan veya yönetilen konukevleri / sığınmaevlerinin hizmet kapsam ve standartlarını düzenlemekte, işleyişe yönelik çerçeveyi sunmaktadır.
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yayınlanan 2006/17 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaşılan sorunlara ilişkin alınacak önlemler ve bunların hayata geçirilmesinden sorumlu kuruluşlar listelenmiştir.2
Bunların yanı sıra “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” da uygulamaya dönük önemli bir dayanak oluşturmaktadır.3 Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı ve kalkınma ajansları tarafından hazırlanan “bölgesel planlar” ile resmi kuruluşların ve yerel yönetimlerin kurumsal strateji ve eylem planlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.


TEMEL İLKELER
Eylem planlarında uyulması gereken temel ilkeler aşağıdaki şekildedir:
* Ulusal ve uluslararası alanda ilgili mevzuat, sözleşme ve üst politika belgelerine dayanmalı,
* Çok sektörlü olmalı,
* Koordinasyondan, izlemeden ve alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmeden sorumlu bir mekanizma içermeli,
* Kadına yönelik şiddetin kamusal ve özel alanda ortaya çıkan her formuna/biçimine/türüne vurgu yapmalıdır.

2Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler ile İlgili 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi: 12 Haziran 2006 PAZARTESİ
3http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/19226/Ulusal-Eylem-Planlari

HATAY YERELİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM
VE İSTATİSTİKİ BİLGİLER


Hatay ilinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM)’ne bağlı çocuk dahil otuzbir kapasiteli kadın konukevi bulunmaktadır.
Hatay Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) 8 Şubat 2016 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.
Belediyelere bağlı olarak yalnızca Samandağ Belediyesi bünyesinde bir Kadın Danışma Merkezi
mevcuttur.
STK’lara bağlı kadın danışma merkezi bulunmamaktadır.
Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularını içeren eğitim faaliyetlerine akademisyen desteği sürdürülmektedir.
HATAY İLİ 2013-2017 YILLARINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KAPSAMINDA KURUM-KURULUŞLARIN EĞİTİM VE İSTATİSTİK BİLGİLERİ
2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Eğitim ve İstatistik Bilgileri
14.11.2017 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 153 personele ‘’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Kadın Erkek Eşitliği” konularında eğitim verilmiştir.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Verilerine Göre 2013-2017 Yılları Arasında Kıyılan Nikâh Sayısı

* Antakya Belediyesi tarafından 2013 yılında 2046, 2014 yılında ise 304 çiftin nikahı kıyılmıştır.


* Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında 340, 2015 yılında 660, 2016 yılında 749, 2017 yılında da 745 çiftin nikahı kıyılmıştır.

2013-2017 yılları arasında toplam 4844 çiftin nikâhı kıyılmıştır.

2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında
HATAY BAROSU
Eğitim Bilgileri
* Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadına Şiddet ve Cinsel İstismar içerikli 3 davayı takip ederek mağdurların yanında yer almıştır.
* 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanunun kabul edilişi ve 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili olarak kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla basın açıklaması yapılmıştır.
* Kadın Konukevinden hizmet alan şiddet mağduru kadınlara, 24.10.2017 tarihinde “Şiddete Karşı Başvurma Yolları” ve “6284 Sayılı Kanun” hakkında yasal bilgilendirme yapılmıştır.
* 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konulu TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) ortak basın bildirisi sunulmuştur.
* 05 Aralık 2017 tarihinde “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi Günü” ile ilgili basın bildirisi sunulmuştur.
* Mustafa Kemal Üniversitesi ile işbirliği içinde yapılan “Erken Evlilikler” kapsamında “Çocuk Gelinler Çalıştayı” yapılmış, bu konuyla ilgili mahalle toplantıları ve okullarda bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir.
2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
Eğitim ve İstatistik Bilgileri
* Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Hatay Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli 175 personele “6284 Sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında eğitim verilmiştir.
* Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Komutanlığında görev yapan 4432 er ve erbaşa, 13-14 Kasım 2017 tarihlerinde “Evlilik Öncesi Eğitim” konulu eğitim verilmiştir.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Verilerine Göre Hatay’da Şiddete Uğrayan Kadın-Erkek Sayısı

* 2013 yılında şiddete uğrayan kadın sayısı 204, erkek sayısı 247, 2014 yılında şiddete uğrayan kadın sayısı 246, erkek sayısı 131, 2015 yılında şiddete uğrayan kadın sayısı 278, erkek sayısı 61, 2016 yılında şiddete uğrayan kadın sayısı 293, erkek sayısı 68, 2017 yılında şiddete uğrayan kadın sayısı 285, erkek sayısı 86’dır.Hatay İl Jandarma Komutanlığı Verilerine Göre Hatay’da Cinayet Sayısı
2013 yılında 1 kadın,
2014 yılında 2 kadın,
2015 yılında 1 kadın,
2016 yılında 2 kadın cinayetinin işlendiği tespit edilmiştir.


2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve İstatistik Bilgileri
* İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 218 personeline, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu hizmet içi eğitim verilmiştir.
* Hatay Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “6284 Sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan toplam 131 personele eğitim verilmiştir.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Verilerine Göre Şiddete Uğrayan Kadın-Erkek Sayısı
* 2013-2017 yıllarında şiddete uğrayan kadın sayısı 3281, erkek sayısı ise 621 olarak tespit edilmiştir.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Verilerine Göre Kadın Cinayet Sayısı
* 2013 yılında 1, 2014 yılında 2, 2015 yılında 2, 2016 yılında 0,
2017 yılında 3 kadın cinayetinin işlendiği tespit edilmiştir.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Verilerine Göre Erken Evlilik Sayısı
* 2013-13.06.2017 tarihleri arasında 115 erken evlilik vakası tespit edilmiştir.


2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL MÜFTÜLÜĞÜ
Eğitim Bilgileri

* Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından “Kadın Erkek Eşitliği”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Toplumsal Cinsiyet” konuları hakkında, İl Müftülüğünde görevli 510 personele, 2013-2017 yılları arasında eğitim verilmiştir.

Hatay İl ve Bazı İlçe Müftülüklerinin Düzenlediği 9 Haftadan Oluşan Eğitim Seminerleri (Aile Okulları)

Aile Okulu Düzenlenen İlçeler
* 2015 Antakya- Defne
* 2016 Kırıkhan
* 2017 İskenderun - Yayladağı
(Aile Okulu seminerlerinin 2018 yılında Hassa ve Altınözü’nde de yapılması planlanmaktadır.)
(Ayrıca ilimizdeki tüm personelimize 2 günlük eğitim semineri verilmiştir.)

Aile okulu konularımız:
1. İslam'da nikâh ve önemi
2. Evlilik öncesinde eş seçiminde dikkat edilecek hususlar
3. Kur'an ve sünnet ışığında aile
4. Aile içi iletişim ve huzuru artırmanın yolları
5. Aileyi tehdit eden unsurlar ve aile içi şiddet

6. Çocuk ihmali ve istismarı
7. Teknolojinin aileye etkisi
8. Ailede çocuğun ahlaki eğitimi
9. Ailemden bir genç var, bilinçli gençlik yetiştirmek
10. Eşlerin yakın akrabalarıyla ilişkileri
11. Çocukluk ve ergenlik dönemi din eğitimi
12. Ergen psikolojisi ve genç ergenle aile iletişimi
13. Ailede sorumluluk eğitimi
14. Ailede mahremiyet eğitimi

08 Mart 2016 Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
* Antakya, Kırıkhan, Dörtyol ilçelerinde “İslam'da Kadın” ve “Mülteci Kadın Olmak” konulu
konferanslar verildi.

08 Mart 2017 Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
* Antakya KYK kız yurdunda “Vahiy Ve Sünnet Işığında Bilge Kadınlar”,
* Antakya KYK Tayfur Sökmen kız yurdunda “Vahiy Ekseninde Toplumu İnşa Eden Erdemli Kadınlar”,
* Antakya kız yurdunda “Abide Hanımlar Atölyesi”, “Âlime Hanımlar Atölyesi” yapılmış;
* Kuran kurslarımızda “Sadakat ve Güven Bağlamında Aile Kurmanın Önemi” seminerleri verilmiştir
* 2017 Mevlidi Nebi kandil programlarında “Bir Eş Olarak Hz. Peygamber” , “Bir Baba Olarak Hz. Peygamber” seminerleri verilmiştir. Aynı zamanda bu konuyla ilgili Boynuyoğun Mülteci Kampı’nda seminer de verilmiştir.

2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Bilgileri

* Hatay Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görev yapan 10 personele 03.11.2016 tarihinde “Kadın Erkek Eşitliği” konulu eğitim verilmiştir.

2013-2017 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Bilgileri
* 8 Mart 2017 Çarşamba günü Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlama programı düzenlenmiştir.
* “6284 Sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında 2016 yılı ve 19-27 Nisan 2017 tarihlerinde Hatay’ın tüm ilçelerinde görev yapan kolluk kuvvetlerine eğitim verilmiştir.
* 21.06.2017 tarihinde gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı”nda “Erken Evlilik” konulu sunum yapılmıştır.
* Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “6284 Sayılı Kanun”, “Erken Yaşta Evlilik” hakkında;
22.11.2017’de Altınözü Boynuyoğun Kampı’nda 30 Suriyeli sığınmacıya, 15.11.2017’de Apaydın Kampı’ndaki 100 Suriyeli sığınmacıya,

29.11.2017’de Yayladağı YİBO Kampı’ndaki 25 Suriyeli sığınmacıya, 06.12.2017’de Güveççi Kampı’ndaki 25 Suriyeli sığınmacıya eğitim verilmiştir.
* 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında ilimiz bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümü sağlamak amaçlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında 2017 yılı kampanya sloganı “KADINA ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR.” şeklinde belirlenmiştir.
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Konukevi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılan etkinliklerimiz:
* Bakanlığımız tarafından gönderilen “Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir.” sloganlı ilanların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce ilimizin belirli yerlerindeki ilan panolarına Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından asılması sağlanmıştır.
* Antakya’da vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu iki alışveriş merkezinde ve köprübaşında bilgi standı kurularak, bilgilendirme broşürlerinin dağıtımı yapılmıştır.
* Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ALO 183 ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne ilişkin kadına yönelik şiddet temalı 1000 adet afiş, kamu kurum/kuruluşlarına yazı ile gönderilerek dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerince, otobüs durakları ve esnaf işyerlerine afişlerin asılması sağlanmıştır.
* Mustafa Kemal Üniversitesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” konusunun derslerde işlenmesi istenmiştir.
* İl Müftülüğü ile vaazlarda konunun önemi cuma hutbesinde paylaşılarak ve Kuran kursu öğreticileri tarafından kadınlara bilgiler aktarılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
* Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilimizde düzenlenen tüm sportif faaliyetlerde ve maçlarda Bakanlığımızın belirlediği “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir.” sloganı yazılı pankartlar asılarak sporcuların desteği ile farkındalık yaratılmıştır.
* “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve 6284 Sayılı Kanun” hakkında, 20 muhtara 24.11.2017 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiştir.
* “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve 6284 Sayılı Kanun” hakkında, Dörtyol ve Erzin’ de toplam 20 mahalle muhtarına 12.12.2017 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce eğitim verilmiştir.
* “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve 6284 Sayılı Kanun” hakkında, Belen ve Arsuz’da toplam 45 mahalle muhtarına, 14.12.2017 tarihinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce eğitim verilmiş ve broşür dağıtılmıştır.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Verilen Tedbir Kararları
İstatistik Bilgileri İskenderun İlçesi Tedbir Kararları2012-2015 Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2016-2017 Hatay Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Antakya İlçesi Tedbir Kararları


Dörtyol İlçesi Tedbir KararlarıKırıkhan İlçesi Tedbir Kararları


Reyhanlı İlçesi Tedbir Kararları


Samandağ İlçesi Tedbir Kararları


Erzin İlçesi Tedbir KararlarıHassa İlçesi Tedbir Kararları


Yayladağı İlçesi Tedbir Kararları


52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 önleyici tedbir Kararı zorlama hapis koruyucu


Altınözü İlçesi Tedbir Kararları


Kumlu İlçesi Tedbir Kararları

Belen İlçesi Tedbir Kararları

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 önleyici tedbir Kararı zorlama hapis koruyucu

Hatay İli 2012-2017 Yılları Arası Toplam Tedbir Kararı İstatistiği: 9293Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Verilerine Göre 2016 Psikososyal Destek Hizmetinden Yararlanan Kişi İstatistiğiŞiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Verilerine Göre 2017 Psikososyal Destek Hizmetinden Yararlanan Kişi İstatistiği


* 6284 Tedbir Karar Takip Modülü inceleme durumu ortalaması %99,2 olarak
belirlenmiştir.


Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Verilerine Göre Alo 183 Başvuru Sayısı
* 2016 yılı 31,
* 2017 yılı 110’ dur.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Verilerine Göre BİMER Başvuru Sayısı
* 2016 yılı BİMER başvuru sayısı 6,
* 2017 yılı BİMER başvuru sayısı 8’dir.


2012-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında

KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve İstatistik Bilgileri

* “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda, 2013-2017 yılları arasında Kadın Konukevi Müdürlüğü personelinden 19 kişiye eğitim verilmiştir.2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve İstatistik Bilgileri

2012-2017 yılları arasında toplam evlenme sayısı 75927’ dir.


2012-2017 yılları arasında 18 yaş altı evlenme sayısı toplam 7265’tir.
2012-2017 boşanma sayısı toplam 13568’dir.


ANNENİN YAŞ GRUBUNA GÖRE DOĞUMLARToplam: 15’den az: 58
15-17 arası: 3492
18-19 arası: 104582013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında

HATAY İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015 - 31.12.2015 arası Suriyeli Kadın İstatistiği
Yabancı kişi sayısı: Erkek: 60871 Kadın: 44234 Toplam:105105

01.01.2015 - 31.12.2015 arası Suriyeli Çocuk İstatistiği
1-18 Yaş Arası Suriyeli Çocuk Genel Toplam: 38808
01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası Suriyeli Kadın İstatistiği
Yabancı kişi sayısı: Erkek: 37858 Kadın: 27225 Toplam:65083

01.01.2016 - 31.12.2016 arası yaşlarına göre Suriyeli Çocuk İstatistiği

1-18 Yaş Arası Suriyeli Çocuk Genel Toplam: 4360
01.01.2017 - 01.11.2017 Arası Suriyeli Kadın İstatistiği

Yabancı kişi sayısı: Erkek: 20671 Kadın: 15921 Toplam:36592

01.01.2017 - 01.11.2017 arası Suriyeli Çocuk İstatistiği
1-18 Yaş Arası Suriyeli Çocuk Genel Toplam: 19216

01.01.2016- 31.12.2016 arası yabancı sayıları

Toplam Yabancı Kişi Sayısı: 65323

İlçelere Göre Yabancı Kişi Sayıları
Toplam Yabancı Kişi Sayısı: 65323


01.01.2017-01.11.2017 arası yabancı sayıları


Toplam Yabancı Kişi Sayısı: 36656

İlçelere Göre Yabancı Kişi Sayıları

Toplam Yabancı Kişi Sayısı:36656

2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Ve İstatistik Bilgileri

* İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 5466 personeline “Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet” konulu eğitim verilmiştir.01/01/2013-18/01/2018

HALK EĞİTİM MERKEZİ ARACILIĞIYLA AÇILAN KURSLARA KATILAN KADIN KURSİYER SAYISITÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİ
Hatay İli Ortaöğretimde Okullaşma Oranı


Ortaöğretimde Erkek/Kız Okullaşma Oranlarıİlkokulda Okullaşma Oranları
İlkokulda Erkek/Kız Okullaşma Oranları


Ortaokullarda Okullaşma Oranları


Ortaokullarda Erkek/Kız Okullaşma Oranları


Nedene Göre Boşanmalar
2013-2017 Yıllarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve İstatistik Bilgileri
* “Cinsel Farkındalık” hakkında, 85 sağlık personeline, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiştir.
* “İnternet Ortamında Çocuk İstismarının Önlenmesi” hakkında, 112 öğretmene ve
4-5-6-7-8. sınıfta okuyan 3461 öğrenciye 12.10.2017-30.10.2017 tarihleri arasında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiştir.
* İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2013-2017 yılları arasında “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele” hakkında, 68 grup halinde 1429 sağlık personeline eğitim verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü Verilerine Göre Erken Evlilik Sayısı
Altınözü 1, Antakya 2, Defne 1, Kırıkhan 4, Reyhanlı’da 4 olmak üzere toplam 12 erken
evlilik (15 yaş ve altı) tespitinde bulunulmuştur.


İl Sağlık Müdürlüğü Verilerine Göre Anne Ölüm Oranları
İl Sağlık Müdürlüğü Verilerine Göre Bebek Ölüm OranlarıEYLEM PLANI

Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin4 ilgili mevzuatla uyumlaştırılması
Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge Alt Hedef 1.1: Mevcut düzenlemelerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konması 1.1.1. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlaması Valilik Hatay Büyükşehir
Belediyesi İl Jandarma Komutanlığı
İl Emniyet Müdürlüğü MKÜ
İl Müftülüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ASPİM
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İl Göç İdaresi Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Barosu SYDV Müdürlüğü ŞÖNİM
Konukevi Müdürlüğü
2018-2019 Kurumlara yönelik çıkartılan genelge sayısı
4Yerel düzenlemeler kapsamında, valilik, bağlı il müdürlükleri, belediyeler, yerel kurullar/komiteler vb. Tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan düzenlemeler yer alır.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 1.1.2. Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin ve gerekirse kamuoyunun bilgilendirilmesi Valilik Hatay Büyükşehir
Belediyesi
Tüm Kaymakamlıklar ASPİM
Tüm İlçe Belediyeleri Yerel Basın 2018-2020
Bilgilendirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı 1.1.3. Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanması ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi İl Jandarma Komutanlığı
İl Emniyet Müdürlüğü MKÜ
İl Müftülüğü
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ASPİM
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İl Göç İdaresi Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Barosu SYDV Müdürlüğü ŞÖNİM
Konukevi Müdürlüğü 2018-2021
Bakanlıkla paylaşılan rapor sayısı

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 1.1.4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Valilik Hatay Büyükşehir 2018-2019 İl Koordinasyon, İzleme ve Belediyesi Değerlendirme Komisyonu ve İl Jandarma Teknik Kurulu’nun Kurulması ile Komutanlığı ilgili kurumların kadına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü şiddet ile mücadele kurumsal MKÜ sorumluları atamasına ilişkin İl Müftülüğü Valilik Genelgesi yayınlanması İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğü ASPİM Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Valilik Genelgesinin İl Nüfus ve Vatandaşlık çıkartılması Müdürlüğü İl Göç İdaresi Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Barosu SYDV Müdürlüğü ŞÖNİM Konukevi Müdürlüğü
Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge Alt Hedef 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 5 2.1.1. Aile Sağlığı Merkezleri ve acil sağlık hizmetlerinde çalışan doktor, hemşire ve personellerden 1200 kişiye toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma
alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM İl Sağlık Müdürlüğü 2018-021 İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan personel sayısı Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.2. Aile Mahkemeleri, ve Asliye Ceza Mahkelemeri ve Asliye Hukuk Mahkemesi ve bu sıfat ile hareket eden mahkemelerin
personellerine, aile mahkemesi uzmanlarına ve avukatlara toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM Aile Mahkemeleri Hatay Barosu Cumhuriyet Başsavcılığı 2018-2021 Adliye Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.3. 661 rehber öğretmenine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının
ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Barosu
Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2018-2020 İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan Eğitim
5Bu hedef altında yer alan faaliyetler İlgili kuruluşlarda bütün çalışanların toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında ideal olarak çalışmaya başlamadan önce veya hizmet içeriği kimlerle kendi rolleri ve programla ilgili diğer konularda (bilgi yönetim sistemi, izleme değerlendirme gibi) eğitilmesi yoluyla becerilerinin geliştirilmesi, protokollerin ve politikaların kurumsallaşması ve teknik altyapının geliştirilmesini içerir. Bu süreçte personelin kritik eşik 33%’ünün söz konusu kapasite geliştirici faaliyetlerden yararlandırılması esastır.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge programı sayısı 2.1.4. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 1600 personele toplumsal cinsiyet
eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM * Mustafa Kemal
Üniversitesi
* Hatay Barosu
* İl Emniyet Müdürlüğü
* İlçe Emniyet Müdürlükleri 2018-2021 İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim alan personel sayısı Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.5. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 550 personele toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM * Mustafa Kemal
Üniversitesi
* Hatay Barosu
* İl Jandarma Komutanlığı
* İlçe Jandarma Komutanlığı 2018-2021 İl Jandarma Komutanlığı Eğitim alan personel sayısı Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.6. İl ve İlçe insan hakları kurulu temsilciye toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM * Valilik
* Kaymakamlıklar
- Hatay Barosu
- İnsan Hakları Kurulu 2018-2021 Eğitim alan personel sayısı Uygulanan eğitim programı sayısı

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 2.1.7. İl Göç İdaresi’nde 115 çalışan toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının
ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Barosu İl Göç İdaresi 2018-2020 İl Göç İdaresi Müdürlüğü Eğitim alan personel sayısı Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.8. 1500 Belediye çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına
özel eğitim programı uygulanması
ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Belediyeleri Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Barosu 2018-2020 Hatay Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.9. ŞÖNİM, konukevinde/sığınmaevinde çalışanı 40 personele
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele,
travma, tükenmişlik, şiddete uğramış ve/veya şiddete tanık olmuş çocuklar ile yüksek risk grupları ve özel hizmet ihtiyacı olan gruplarla çalışma iletişim, cinsel şiddet, krize müdahale ve vaka yönetimi6 konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM ŞÖNİM
Kadın Konukevi 2018-2020 ASPİM Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı


6Vaka yönetimi, vakayaözeldeğerlendirmeyoluylagereklimüdahaleyöntemlerininilgiliuzmanlarcabelirlenmesiniveuygulanmasınıiçerir.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 2.1.10. İŞKUR, KOSGEB, Antakya Sanayi ve Ticaret Odası ve Ticaret Borsası çalışanı 200 personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının
ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM İŞKUR
KOSGEB
Antakya Sanayi ve
Ticaret Odası(ATSO) Antakya Ticaret Borsası 2018-2020 İŞKUR KOSGEB ATSO
Antakya Ticaret Borsası Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.11. Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kuruluşları Sevgi Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan 200 personele toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM ASPİM
Sevgi Evleri Çocuk Evleri Huzurevi 2018-2020 ASPİM Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.12. Toplum ve ruh sağlığı merkezlerinde psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, sekreter ve güvenlik görevlisi 65 personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM İl Sağlık Müdürlüğü 2018-2019 İl Sağlık Müd. Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.13. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri ve konukevleri/sığınmaevleri, ASPİM İl Emniyet Müdürlüğü 2018-2021 ASPİM İlgili İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube İl Jandarma Komutanlığı kurumlarda Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım MKÜ Araştırma süpervizyon Amirliği ve sağlık kuruluşlarında doğrudan kadına yönelik şiddet Hastanesi alan personel

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge alanında hizmet sunan personele yılda en az bir kez beş gün süreli süpervizyon7 sağlanması İl Sağlık Müdürlüğü ŞÖNİM
Kadın Konukevi sayısı 2.1.14. Erken yaşta evliliklerin engellenmesi amacıyla muhtarlara, imamlara ve rehber öğretmenlere eğitim verilmesi ASPİM Mustafa Kemal
Üniversitesi İl Müftülüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Hatay Barosu 2018-2021 Eğitim alan imam/muhtar sayısı

Verilen
eğitim sayısı 2.1.15.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Teknik Kurulu üyelerine kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile İl Eylem Planı’na ilişkin yıllık planlama, izleme ve değerlendirme, vb. süreçleri hakkında eğitim programı uygulanması ASPİM ŞÖNİM 2018-2020 ASPİM Eğitim alan üye sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı


7Söz konusu vaka süpervizyonu tanımı ile kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadınların ikincil travma ve tükenmişlik belirtileriyle başetmesi için söz konusu çalışanlara yönelik sağlanacak sistematikdestekve süpervizyon çalışmalar kapsanmaktadır.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 2.1.16. Aile mahkemelerinde görev yapan uzmanlara, yazı işleri
müdürlerine, zabıt kâtiplerine ve mübaşirlere yönelik olarak kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında eğitim programı uygulanması ASPİM Hatay Barosu Aile Mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemeleri Asliye Hukuk Mahkemeleri 2018-2021 Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı 2.1.17. Sığınmacılara hizmet veren kamplarda çalışan 550 personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması ASPİM Altınözü Kaymakamlığı, Reyhanlı Kaymakamlığı Yayladağı
Kaymakamlığı
AFAD
Hatay Barosu 2018-2012 ASPİM Eğitim alan personel sayısı

Uygulanan eğitim programı sayısı Alt Hedef2.2: Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi 2.2.1. İlde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, kadın hakları ve cezai tedbirlere ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi.8 Valilik Hatay Büyükşehir
Belediyesi
Tüm Kaymakamlıklar Tüm İlçe Belediyeleri
İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü MKÜ
İl Müftülüğü
İl Afad ve Acil Durum 2018-2019 Hatay Büyükşehir Belediyesi Tüm İlçe Kaymakaml ıkları
Tüm İlçe Belediyeleri Tüm İlçe Bilgilendirme amaçlı yapılan
toplantı sayısı

Toplantıya katılan kişi sayısı
8Bilgilendirici materyal (mini broşür, promosyon malzemeleri, billboard, poster, vb.) hazırlanması ve aile hekimlikleri, aile ve dini rehberlik büroları(ADRB), okullar, pazaryerleri, toplu ulaşım araçları vb. Kadınların yoğun kullandığı yerlerde düzenli aralıklarla dağıtılması/asılması ve pilot mahallelerde toplantılar düzenlenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. (engelli erişimine uygun tasarım, yerelde kullanılan farklı diller, okur-yazarlık vb. Unsurlar dikkate alınmalıdır)


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge Müdürlüğü Ticaret ve Dağıtımı ASPİM Sanayi yapılan Çalışma ve İş Kurumu İl Odaları materyal Müdürlüğü Tüm İlçe sayısı İl Nüfus ve Vatandaşlık Ticaret Müdürlüğü Borsası İl Göç İdaresi Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Barosu SYDV Müdürlüğü ŞÖNİM Konukevi Müdürlüğü ATSO STK 2.2.2. İlde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele
mekanizmalarına, yasal düzenlemeler ve cezai tedbirler ile kadın haklarına ilişkin yerel radyo ve TV kanallarında, sosyal medyada bilgilendirici programların, spotların ve bilgiledirici notların paylaşılması, yayınlanması9 (engelli erişimine uygun tasarım, yerelde kullanılan farklı diller, okur-yazarlık vb. Unsurlar dikkate alınmalıdır) Valilik Baro
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yerel Basın ASPİM 2017-2019 Yerel radyo ve televizyon kanallarında yayın yapılan program
sayısı Yerel radyo ve televizyon kanallarında yayınlanan spot sayısı

9 6284 madde 40/3’te yerel ve ulusal tv kanalarında ilgili çalışmaların yürütülmesine ilişkin düzenleme yer almaktadır.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge Alt Hedef2.3: Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması 2.3.1. İlk ve ortaöğretim okullarında, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi(Okul Müdürlerine) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ASPİM
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2018-2021 İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İlk ve ortaöğretim okullarında verilen seminer sayısı Seminerlere katılan kişi sayısı 2.3.2. İlk ve ortaöğretim okullarında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim faaliyetleri ve etkinliklerin düzenlendiği eşitlik kulüplerinin oluşturulması (2.1.3’te eğitim alan öğretmenlerin danışmanlığında). İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2018-2020 İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İlk ve ortaöğretim okullarında kurulan
eşitlik kulübü sayısı Kulüplerde yer alan öğrenci sayısı 2.3.3. Mustafa Kemal Üniversitesi’nde kadına yönelik şiddetle MKÜ MKÜ 2018-2021 Mustafa Üniversiteler mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici KADMER Kemal de seminerler düzenlenmesi Üniversitesi öğrencilere yönelik düzenlenen seminer sayısı Seminerlere

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge katılan kişi sayısı 2.3.4. Kadın Konukevinde/sığınma evinde kalan / kalmış olan ve çalışma yaşamına katılan kadınlara yönelik olumsuz yargı ve davranışların dönüştürülmesi için İŞKUR, KOSGEB, meslek örgütleri, sendika ve özel sektör çalışanlarına yönelik eğitim verilmesi ASPİM İŞKUR KOSGEB ATSO
Sendikalar 2018-2021
Eğitim alan İSKUR, KOSGEB,
meslek örgütleri, sendika ve özel sektör çalışan sayısı 2.3.5. Medyadaki şiddet dilini dönüştürmek, üzere yerel medya çalışanlarına yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri düzenlenmesi MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi KADMER
Hatay Gazeteciler Cemiyeti
Yerel Basın
Hatay Barosu 2018-2021 Mustafa Kemal Üniversitesi Medyaya yönelik düzenlenen seminer sayısı

Seminerlere katılan kişi sayısı 2.3.6. Şiddete sıfır tolerans anlayışının yaygınlaştırılması için özellikle
8 Mart ve 25 Kasım gibi tarihlerde yerel radyo ve TV kanallarında yayın üretilmesi ASPİM Valilik
Hatay Büyükşehir Belediyesi ASPİM
İl Müftülüğü STK’lar
İl Basın ve Halkla İlişkiler 2018-2021 ASPİM Yerel radyo ve TV
kanallarında yayınlanan program sayısı 2.3.7. Şiddet davranışının ortadan kaldırılmasına yönelik grup çalışması programlarının oluşturulması ve uygulanması KİHEP vb. gibi programların oluşturulması ve uygulanması. ASPİM MKÜ KADMER
Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü 2018-2021 ASPİM Oluşturulan/u ygulanan program

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge İl Milli Eğitim Müdürlüğü ASPİM
İl Sağlık Müdürlüğü Merkez ve tüm ilçe SYDV’ler sayısı

Programlarda n faydalanan kişi sayısı 2.3.8. Erkeklere yönelik farkındalık çalışmalarına vaazlarda yer vermek İl Müftülüğü Hatay Barosu
İl Müftülüğü
İlçe Müftülükleri ASPİM 2018-2021 İl Müftülüğü Kadına karşı şiddetle
mücadele konusuna yer verilen hutbe sayısı Hutbelerde ulaşılan kişi sayısı 2.3.9. Cezai tedbirlere ilişkin bilgilendirme amacıyla İldeki tüm muhtarlara, imamlara, Kur’an kursu öğreticilerine, aile ve dini rehberlik bürosu çalışanlarına yönelik seminerler düzenlemek ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi Hatay Barosu
Tüm Kaymakamlıklar Tüm ilçe Belediyeleri İl Müftülüğü 2018-2021 Hatay Barosu İl
Müftülüğü ASPİM Seminer düzenlenen ilçe sayısı

Muhtarlara, imamlara, Kur’an kursu öğreticilerine, aile ve dini rehberlik bürosu
çalışanlarına yönelik düzenlenen

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge seminer sayısı Seminere katılan muhtar,
imam, aile ve dini rehberlik bürosu
çalışanı sayısı
Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge Alt Hedef3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma alt yapısının (konuk evleri, sığınmaevleri, alternatif güvenli barınma
yerleri10) asgari standartlarda oluşturulması ve etkin biçimde faaliyet göstermesi 3.1.1. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 20 kapasiteli standartlara uygun11 konukevi/ sığınmaevi oluşturması ASPİM Hatay Büyükşehir Belediyesi ASPİM 2018-2021 Hatay Büyükşehir
Belediyesi Açılan yeni konukevi / sığınmaevi / alternatif güvenli barınma yeri sayısı Açılan yeni konukevi / sığınmaevi / alternatif güvenli barınma yeri
toplam kapasite sayısı 3.1.2. İskenderun Belediyesi tarafından 20 kapasiteli standartlara uygun konukevi / sığınmaevi gibi güvenli barınma yerlerinin oluşturması ASPİM İskenderun Belediyesi (Her bir belediye faaliyeti bağımsız olarak gerçekleştirecektir). 2018-2021 İskenderun
Belediyesi Açılan yeni konukevi / sığınmaevi / alternatif güvenli barınma yeri sayısı Açılan yeni konukevi / sığınmaevi / alternatif güvenli barınma yeri
toplam kapasite sayısı


10Alternatif barınma yerleri, kamu ve yerel yönetime ait misafirhaneler/konukevleri, devlet tarafından kiralama yoluyla sağlanan (Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde) bireysel barınma yerleri, vb. Mekanları kapsar.
11 5393 sayılı Belediyeler Kanunu Madde 14/a tarafından öngörülen standard göre, nüfusu 100 bin ve üzeri olan belediyeler ile büyükşehir belediyelerinin kadın ve çocuklar için konukevleri açması öngörülmektedir. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesine göre Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uygun görülecek il ve ilçelerde konukevi açar. İl özel idareleri ile sivil toplum kuruluşları da konukevi açabilir. Kadın konukevlerinde yürütülecek hizmetin temel ilkeleri aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin 3. Bendinde, fiziksel koşullarına ilişkin asgari standartlar ve kapasiteye ilişkin hükümler Madde 8’de ifade edilmektedir. Ayrıca şiddetle mücadele için gerekli tüm kaynağın ayrılması hem temel insan hakları metinlerince hem de şiddet ile ilgili mevzuat uyarınca da devletin temel sorumluluklarından biri olarak gündeme gelmektedir.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 3.1.3. Hatay Kadın Konukevinde bir çocuk gelişim uzmanına ve bir hemşireye ihtiyaç duyulmakta olup ihtiyaca göre sorumlu kurum
/kuruluşlardan görevlendirme yapılması ASPİM ASPİM
Hatay Kadın Konukevi Müdürlüğü 2018-2021 ASPİM İstihdam edilen personel sayısı ve meslek dağılımı Alt Hedef3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışma hizmetlerine ilişkin altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi 3.2.1. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam bir kadın danışma merkezi açması ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi 2018-2021 Hatay Büyükşehir
Belediyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan danışma merkezi
sayısı 3.2.2. Antakya, İskenderun, Defne, ASPİM Antakya Belediyesi 2018-2021 Antakya Belediyesi Belirtilen her bir Dörtyol, Erzin Payas, Kırıkhan, Belen, İskenderun Belediyesi İskenderun ilçede yeni açılan Reyhanlı, Hassa, Samandağ, Kumlu, Defne Belediyesi Belediyesi kadın danışma Altınözü, Yayladağı ve Arsuz Dörtyol Belediyesi Defne Belediyesi merkezi sayısı Belediyeleri tarafından 1’er kadın Erzin Belediyesi Dörtyol Belediyesi danışma merkezi açılması Payas Belediyesi Erzin Belediyesi Kırıkhan Belediyesi Payas Belediyesi Belen Belediyesi Kırıkhan Belediyesi Reyhanlı Belediyesi Belen Belediyesi Hassa Belediyesi Reyhanlı Samandağ Belediyesi Belediyesi Kumlu Belediyesi Hassa Belediyesi Altınözü Belediyesi Samandağ Yayladağı Belediyesi Belediyesi Arsuz Belediyesi Kumlu Belediyesi (Her bir belediye Altınözü Belediyesi faaliyetini bağımsız Yayladağı olarak Belediyesi gerçekleştirecektir). Arsuz Belediyesi

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 3.2.3. Kadın danışma merkezlerinde en az bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir çocuk gelişim
uzmanı istihdam edilmesi ve
ihtiyaca göre sayının artırılması Valilik Mustafa Kemal Üniversitesi Adliye
Antakya Belediyesi İskenderun Belediyesi Defne Belediyesi Dörtyol Belediyesi Erzin Belediyesi Payas Belediyesi Kırıkhan Belediyesi Belen Belediyesi Reyhanlı Belediyesi Hassa Belediyesi
Samandağ Belediyesi Kumlu Belediyesi Altınözü Belediyesi Yayladağı Belediyesi Arsuz Belediyesi (Her belediye faaliyetini bağımsız olarak gerçekleştirecektir).
ASPİM
İl Sağlık Müdürlüğü 2019-2021 Antakya Belediyesi İskenderun Belediyesi
Defne Belediyesi Dörtyol Belediyesi Erzin Belediyesi Payas Belediyesi Kırıkhan Belediyesi Belen Belediyesi Reyhanlı Belediyesi
Hassa Belediyesi Samandağ Belediyesi
Kumlu Belediyesi Altınözü Belediyesi Yayladağı Belediyesi
Arsuz Belediyesi İstihdam edilen
meslek elemanı sayısı ve meslek dağılımı Alt Hedef3.3: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış hizmet sunumu)

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 3.3.1. Konukevleri/ sığınmaevlerinde Arapça dilinde yazılı ve sözlü çeviri desteği verebilecek toplam 1 kısmi süreli personel istihdam edilmesi ASPİM İl Müftülüğü 2018-2020 ASPİM
İl Müftülüğü Personel istihdam edilmesi (E/H) 3.3.2. Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kurum/kuruluşlarda kadına yönelik şiddetle mücadele
konusunda en az bir psikolog, bir pdr, bir sosyal çalışmacı, bir çocuk gelişim uzmanı bulundurulması ASPİM Hatay Sevgi Evleri Hatay Serinyol Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ASPİM 2018-2020 ASPİM İstihdam edilen
meslek elemanı sayısı ve meslek dağılımı Alt Hedef3.4: Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi 3.4.1. Şiddet gören kadınlara konukevinde / sığınmaevinde kaldıkları süre boyunca ve sonrasında ekonomik destek mevzuatta belirtildiği şekilde
sağlanması ve uygulamanın takibi ASPİM
Tüm İlçe SYDV’ler

Konukevi/sığınmaevi açacak olan belediyeler 2018-2020 ASPİM Ekonomik destekten yararlanan kadın sayısı 3.4.2. Konukevi/ sığınmaevinde kalan
ŞÖNİM’e başvuran veya belediyelerin kadın danışma merkezine başvuran şiddet mağduru kadınlara yönelik ASPİM Hatay Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Üniversitesi
İl Sağlık Müdürlüğü

Konukevi/ sığınmaevi olan/ açacak belediyeler 2018-2021 Uygulanan psiko- sosyal destek programı sayısı

Psiko-sosyal destek programlarından yararlanan kişi sayısı

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge psiko-sosyal destek programları hazırlanması ve uygulanması 12 Danışma Merkezi
olan/açacak belediyeler 3.4.3. Konukevlerinde /
sığınmaevlerinde/ alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğrenim Kurumu’na bağlı eğitim kurumlarında kendi eğitimine devam etme talebinin gerekli güvenlik koşulları
sağlanarak yerine getirilmesi ASPİM
Mustafa Kemal
Üniversitesi
İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konukevi/sığınmaevi açacak belediyeler
2018- 2021 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mustafa Kemal
Üniversitesi Konukevlerinde / sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan kadınlar arasında örgün eğitime / yükseköğrenime devam etme talebi
karşılanan kadın sayısı 3.4.4. Konukevlerinde /
sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan veya geçici koruma altındaki kadınların çocuklarının ASP İl Müdürlüğü, Milli Eğitim il Müdürlüğü bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından (kreş, anaokulu ve ana sınıfı) ve Milli Eğitim il Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarından ücretsiz olarak ve gizlilik esaslarına özen
gösterilerek yararlanmalarının sağlanması 13 ASPİM
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konukevi/sığınmaeviolan
/ açacakbelediyeler Okulöncesieğitimkuruml arı (kreş, anaokulu ve anasınıfı) bulunan belediyeler 2018-2021 Ücretsiz olarak yararlanılabilen kreş, anaokulu ve anasınıfı sayısı

Kreş, anaokulu ve anasınıfından ücretsiz olarak yararlanan çocuk sayısı

Okul öncesi ile ilk ve orta öğrenimden kurumlardan ücretsiz yararlanan çocuk


12Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Madde 7
13 Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 19, 25


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge sayısı 3.4.5. Konukevlerinde /
sığınmaevlerinde/alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların çocuklarının il müdürlükleri ve belediyeler
tarafından düzenlenen hobi, spor ve eğitim kurslarından öncelikli ve ücretsiz olarak, gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması ve yararlandırılacak çocukların yaş gruplarının ve talep edilen spor branşlarının belirlenmesi. ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konukevi/sığınmaevi olan/ açacak belediyeler 2018-2021 ASPİM Ücretsiz hobi, spor ve eğitim kursu hizmetini sunan kurum sayısı


İlgili kurumların kurslarından yararlanan çocuk sayısı 3.4.6. Şiddet gören kadınlara hukuksal destek vermek üzere ŞÖNİM’de, kadın danışma merkezlerinde ve konukevlerinde/sığınmaevlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yetkin avukat desteği sağlanması 14 ASPİM Hatay Barosu Konukevi/sığınmaevi olan/ açacak belediyeler Kadın Danışma Merkezi olan/açacak belediyeler 2018-2021 ASPİM İlgili kurumlarda destek hizmeti sunan avukat sayısı

İlgili kurumlarda sunulan avukat hizmetinden yararlanan kadın sayısı 3.4.7. Kadına yönelik şiddet davalarının izlenmesi ve raporlanması ASPİM Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Hatay Barosu 2018-2021 İzlenen dava sayısı

Hazırlanan rapor
14 6284 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği Madde 9, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Madde 7


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge ŞÖNİM sayısı 3.4.8. ŞÖNİM, konukevi/sığınmaevi veya kadın danışma merkezi üzerinden hukuki destek alan kadına ve beraberindeki çocuğa tüm süreçlerde refakat edilmesi ASPİM Hatay Barosu
İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü 2018-2021 ASPİM Refakat edilen kadınların bu desteği talep eden kadın sayısına oranı 3.4.9. Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Krize Müdahale Birimleri’nin KYŞ ve psiko-sosyal destek konusunda güçlendirilmesi ASPİM İl Sağlık Müdürlüğü Mustafa Kemal Üniversitesi 2018-2019 Güçlendirilen Birim Sayısı 3.4.10. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cinsel şiddete
uğrayan kadınlar için kriz merkezi oluşturulması ve acil serviste sürekli adli tıp uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı bulundurulması MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2020-2021 M.K.Ü Kurulan cinsel şiddet kriz merkezi /çocuk izlem merkezi sayısı (ÇİM)

Acil serviste görevli adli tıp uzmanı sayısı 3.4.11.Şiddet vakalarında, şiddete uğrayan kadına tüm adli süreçlerde ve sağlık hizmetlerinden yararlanma
esnasında talep edilmesi halinde - geçici koruma kararı olan kadınlar öncelikli olmak üzere- güvenlik desteği verilmesi ASPİM Cumhuriyet Başsavcılığı İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü ŞÖNİM
KKE 2018-2021 İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik desteği
sağlanan kadınların bu desteği talep eden kadın sayısına oranı Alt Hedef 3.5: Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 3.5.1. Toplu taşıma sürücülerine
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel düzeyde eğitim verilmesi
ASPİM Hatay Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Üniversitesi
İlçe Belediyeleri ASPİM
Milli Eğitim Müdürlüğü İlgili Meslek Odaları Şoförler Odası 2018-2021 ASPİM Eğitim almış toplu
taşıma sürücüsü sayısı

Toplu taşıma sürücülerine verilen eğitim sayısı ve eğitim süresi 3.5.2. Toplu taşıma duraklarının uygun şekilde aydınlatılması, durakların dışarıdan görülecek şekilde şeffaf hale getirilmesi ve duraklara acil durum butonu ve güvenlik kamerası yerleştirilmesi Hatay Büyükşehir
Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü İlgili Meslek Odaları 2018-2021 Hatay Büyükşehir
Belediyesi Acil durum butonu ve güvenlik kamerası yerleştirilen durak sayısı
Aydınlatılmış durak sayısı
Şeffaf olarak düzenlenen durak sayısı 3.5.3. Duraklar, parklar, otoparklar ve sokaklarda yeterli düzeyde aydınlatma sağlamak;
aydınlatmanın az olduğu yerleri tespit etmek ve iyileştirme
çalışmaları yapmak ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi
Tüm ilçe belediyeleri Tedaş 2018-2021 Hatay Büyükşehir
Belediyesi (Her belediye
faaliyetini bağımsız olarak gerçekleştirecektir) İlçe Belediyeleri
Tedaş Aydınlatılması yapılmış alt-üst geçit, durak, park, otopark ve sokak sayısı

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 3.5.4. Mobese ve güvenlik kameralarını kentte yaygınlaştırmak. İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlükleri 2018-2021 İl Emniyet Müdürlüğü Yeni yerleştirilen
mobese ve güvenlik kamerası sayısı 3.5.5. Özellikle içinde çocuk parkları da bulunan ve kadınların sıkça kullandıkları parklarda
mümkünse gündüzleri kadın, geceleri erkek güvenlik görevlileri sağlamak Hatay Büyükşehir
Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü Valilik
Hatay Büyükşehir
Belediyesi
İlçe Kaymakamlıkları İl Emniyet Müdürlüğü
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Tüm ilçe belediyeleri 2018-2021 Hatay Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri İl Emniyet Müdürlüğü Belirlenen parklarda görevlendirilen güvenlik personeli sayısı
Hedef 4: İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge Alt Hedef4.1:İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması 15 4.1.1. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurumlar Valilik Hatay Büyükşehir 2018- İlgili arasında şiddet vakalarında kadınların sağlık, güvenlik, adli Belediyesi 2019 kurumlar destek ve barınma hizmetlerine acil ve etkin erişimlerinin İl Jandarma arasında sağlanması, özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon Komutanlığı imzalanan merkezlerinden yararlanmalarının sağlanması, muayene İl Emniyet protokol sırasında öncelik tanınması ve yönlendirilen kurumlara Müdürlüğü (Var/Yok) ulaşımlarının sağlanması. ASPİM İl Milli Eğitim Müd. İl Sağlık Müdürlüğü İl İnsan Hakları Kurulu Hatay Barosu 4.1.2. ASP İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ASPİM Valilik 2018- İlgili öğretmenlerin farkındalık kazanmaları ve bilgi edinmeleri Hatay Barosu 2019 kurumlar amacıyla çalışmalar yapılması; gizli kayıt, kontenjan vb. İlçe arasında konularda uygulamaların etkin biçimde sürdürülmesi için Kaymakamlıkları imzalanan işbirliği protokolü yapılması İl Nüfus ve protokol Vatandaşlık (Var/Yok) Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4.1.3. ŞÖNİM veya konukevinden yönlendirilen kadınlara İŞKUR ASPİM Valilik 2018- İlgili tarafından işe yerleştirmelerde ve düzenlenen meslek Hatay Büyükşehir 2019 kurumlar

15 İstanbul Sözleşmesimadde 7, ŞiddetÖnlemeveİzlemeMerkezleriHakkındaYönetmelikmadde 4 vemadde 20 ve 6284 sayılıKanunmadde 9 vemadde 40.


Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge kurslarında öncelik verilmesi için ASP İl Müdürlüğü, Belediyesi arasında İŞKUR ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması İlçe Kaymakamlığı imzalanan İŞKUR İl Müdürlüğü protokol ŞÖNİM (Var/Yok) ATSO 4.1.4. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya konukevlerinden/ sığınmaevlerinden yönlendirilen kadınlara KOSGEB
tarafından verilen girişimcilik desteklerinde öncelik sağlanması için ASP İl Müdürlüğü, KOSGEB ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması İŞKUR Valilik
Hatay Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlık
İlçe Belediyeleri ASPİM KOSGEB ŞÖNİM 2018-
2019 KOSGEB İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)

Bu kapsamda yönlendirilen kadınlara verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
sertifika sayısı 4.1.5. ŞÖNİM veya konukevlerinden/ sığınmaevlerinden İŞKUR Valilik 2018- OSB İlgili yönlendirilen kadınlara organize sanayi bölgesi (OSB) Hatay Büyükşehir 2019 kurumlar içindeki işyerlerindeki istihdam olanaklarından öncelikli Belediyesi arasında yararlanmaları için ASP İl Müdürlüğü, OSB yönetimi ve İlçe Belediyeleri imzalanan ilgili belediyeler arasında protokol yapılması İŞKUR İl Müdürlüğü protokol ATSO (Var/Yok) OSB Yönetimi ŞÖNİM

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 4.1.6. STK’ların kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetlerine destek sağlanması için kampanya yapılması ASPİM Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
TOBB Hatay Kadın Girişimciler Kurulu 2018-
2019 Yürütülen kampanya sayısı 4.1.7. ŞÖNİM, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Türk Kadınlar Birliği Antakya Şubesi ve Hatay Barosu arasında şiddet gören kadınlara hukuksal destek
sağlanmasına ilişkin protokol yapılması ve etkin uygulanması 25 ASPİM Hatay Büyükşehir
Belediyesi
İl Müftülüğü (Aile ve Rehberlik Hizmetleri)
Hatay Barosu
ŞÖNİM
STK’lar 2018-
2019 İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok) Alt Hedef 4.2:İlçe düzeyinde veri toplamak amacı ile sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 4.2.1. Kadına yönelik şiddet verilerinin etkin biçimde izlenmesi amacıyla valilik koordınasyonunda kurul oluşturulup verilerin toplanması için sorumlu kurum/kuruluşlarca uygulanabilir standart veri formatının oluşturulması ve uygulanması (mevcut insan kaynağı, yapılmış olan
çalışmalar, izleme planında tespit edilen göstergeler, temel
şiddet göstergeleri, vb.) Valilik Hatay Cumhuriyet
Başsavcılığı İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü ASPİM 2018-
2021 Gerekli
altyapının oluşturulması (Var/Yok) 4.2.2. Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele ve
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında araştırma yapılması Mustafa Kemal
Üniversitesi MKÜ
KADMER
MKÜ İlgiliBölümler
Hatay Barosu STK’lar ŞÖNİM 2018-
2021 Üniversite tarafından kadına yönelik şiddetle
mücadele ve toplumsal cinsiyet
eşitliği konularında yayınlanan araştırma sayısı Alt Hedef 4.3:Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu çalışmalarının ilçe düzeyinde yaygınlaştırılması 4.3.1. Antakya İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Valilik Antakya Kaymakamlığı Antakya Kaymakamlığı Antakya Belediyesi ASPİM
ŞÖNİM 2018-
2021 Antakya
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.2. Defne İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Valilik
Defne Kaymakamlığı Defne Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Defne
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge (Var/Yok) 4.3.3 Samandağ İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Samandağ Kaymakamlığı Valilik Samandağ Belediyesi ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Samandağ Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.4. İskenderun İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması İskenderun Kaymakamlığı Valilik İskenderun Belediyesi ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 İskenderun Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.5 Dörtyol İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Dörtyol Kaymakamlığı Valilik
Dörtyol Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Dörtyol Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.6. Erzin İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Erzin Kaymakamlığı Valilik
Erzin Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Erzin
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.7. Payas İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Payas Kaymakamlığı Valilik
Payas Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Payas
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.8. Arsuz İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Arsuz Kaymakamlığı Valilik
Arsuz Belediyesi 2018-
2021 Arsuz
Kaymakamlığı Çalışma
grubunun

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge ASPİM ŞÖNİM oluşturulması
(Var/Yok) 4.3.9 Belen İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Belen Kaymakamlığı Valilik
Belen Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Belen
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.10. Kırıkhan İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması
Kırıkhan Kaymakamlığı Valilik
Kırıkhan Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Kırıkhan Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.11. Hassa İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Hassa Kaymakamlığı Valilik
Hassa Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Hassa
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.12. Reyhanlı İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Reyhanlı Kaymakamlığı Valilik
Reyhanlı Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Reyhanlı Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.13. Kumlu İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Kumlu Kaymakamlığı Valilik
Kumlu Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Kumlu
Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok)

Faaliyetler Koordinatör Kurum/Kuruluş Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Zaman Kaynak Gösterge 4.3.14. Altınözü İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması Altınözü Kaymakamlığı Valilik
Altınözü Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Altınözü Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok) 4.3.15. Yayladağı İlçesinde Şiddet Önleme İzleme Çalışma Grubu oluşturulması
Yayladağı Kaymakamlığı Valilik
Yayladağı Belediyesi
ASPİM ŞÖNİM 2018-
2021 Yayladağı Kaymakamlığı Çalışma grubunun oluşturulması (Var/Yok)
 
Yukarı